SZTANDAR ZESPOŁU SZKÓŁ
IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO
W ŁAZACH


CEREMONIAŁ SZKOLNY – SZTANDAR

 1. Sposób i miejsce przechowywania sztandaru szkolnego:
  1. sztandar przechowywany jest w gablocie zawieszonej na ścianie w taki sposób, że jego awers jest widoczny
  2. gablota zawieszona jest w gabinecie Dyrektora Szkoły.
 2. Określenie rodzaju uroczystości, w których uczestniczy poczet sztandarowy:
  1. rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
  2. ślubowanie klas pierwszych,
  3. przysięga wojskowa klas pierwszych,
  4. pożegnanie klas maturalnych,
  5. uroczystości miejsko-gminne i powiatowe,
  6. uroczystości w innych szkołach,
  7. uroczystości kościelne,
  8. inne ważne uroczystości szkoły.
 3. Określenie składu pocztu sztandarowego:
  1. poczet sztandarowy powinni stanowić uczniowie o nienagannej postawie moralnej, niesprawiający kłopotów wychowawczych, będący przykładem dla innych uczniów szkoły
  2. przy doborze uczniów należy brać pod uwagę ich tężyznę fizyczną oraz predyspozycje zdrowotne
  3. w skład pocztu sztandarowego wchodzi jeden uczeń – chorąży (sztandarowy) oraz dwie uczennice.
 4. Wymagania dotyczące stroju uczniów stanowiących poczet:
  1. uczniowie zobligowani są do założenia strojów galowych w kolorach czarno-białym lub granatowo-białym
  2. niezbędnymi elementami wyposażenia pocztu sztandarowego są:
   • biało-czerwone szarfy
   • trzy pary białych rękawiczek.
  3. w czasie uroczystości każdy z członków pocztu przepasany jest szarfą w ten sposób, że na prawym ramieniu znajduje się jej środek i biegnie na skos poprzez korpus ciała, szarfa zwrócona kolorem białym w stronę kołnierza, krzyżuje się u dołu lewego boku – w miejscu krzyżowania się, szarfa powinna być spięta w sposób niewidoczny
 5. Określenie poleceń i komend dla zgromadzonych uczestników uroczystości:
  1. prowadzący wydaje polecenie i komendę: „proszę o powstanie, poczet sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić” – w przypadku zaproszenia innych szkół i organizacji ze sztandarami wydaje komendę: „poczty sztandarowe sztandary wprowadzić”
  2. przed odśpiewaniem hymnu pada komenda: „do hymnu” lub „baczność – do hymnu ”; zgromadzeni śpiewają jedną lub dwie zwrotki hymnu
  3. przy wprowadzeniu i wyprowadzeniu sztandaru należy pamiętać o tym, że jest on noszony na prawym ramieniu, tak że płaszczyzna sztandaru znajduje się za sztandarowym (niesienie sztandaru przed sobą jest nieprawidłowe).
  4. salutowanie czyli pochylenie sztandaru pod kątem 45º odbywa się podczas:
   • odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego,
   • czczenia minutą ciszy i apelu poległych,
   • ślubowania na sztandar,
   • podniesienia flagi państwowej na maszt,
   • uroczystości kościelnych w chwilach podniosłych.
  5. po zakończeniu części oficjalnej uroczystości prowadzący wydaje komendę: „ proszę o powstanie, poczet sztandarowy sztandar szkoły wyprowadzić” – następnie po rozformowaniu się szyków – „proszę usiąść”.
 6. Insygnia pocztu sztandarowego znajdują się w gabinecie Dyrektora Szkoły.
 7. Całością spraw organizacyjnych zajmuje się opiekun pocztu sztandarowego wyznaczony spośród nauczycieli przez Dyrektora Szkoły.

Close Menu