Motto szkoły:

 Najważniejszym celem w nauczaniu jest wykształcenie zdolności niezależnego myślenia i formułowania niezależnych myśli”

( Albert Einstein)

 

MISJA SZKOŁY

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego, jest szkołą która:

 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby
 • rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach
 • upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne
 • wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, przestrzega praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej
 • systematycznie tworzy własną historię i tradycje, – rozwija uczniowski ceremoniał
 • dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery, akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk społecznych
 • jest przyjazna dla ucznia, rodziców, nauczycieli
 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny, współpracując z rodzicami/opiekunami rawnymi w procesie kształcenia i wychowania
 • gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • umożliwia dostęp do szkoleń, kursów, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy
 • przygotowuje do egzaminów zewnętrznych
 • stwarza warunki do kreatywnego spędzania wolnego czasu na obozach i poligonach
 • współpracuje z firmami i instytucjami państwowymi
 • gwarantuje praktyki zawodowe

 WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach, to szkoła, która jest:

 • bezpieczna, funkcjonalna, nowoczesna, przyjazna uczniom , nauczycielom i rodzicom 
 • przekazująca wiedzę, wychowująca oraz kształcąca umiejętności, pozwalające uczniom kontynuować naukę i zaistnieć w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy i we współczesnej zintegrowanej Europie
 • współpracująca ze środowiskiem lokalnym , podejmująca współpracę zagraniczną w ramach programów europejskich oraz wymian międzyszkolnych
 • ucząca otwartości na wartości kultury Polski, Europy i świata
  – ucząca tolerancji , szacunku do tradycji, historii , kultury, poglądów innych ludzi oraz współczesnego patriotyzmu
 • kształtująca postawy proekologiczne i prozdrowotne
 • absolwent szkoły zna języki obce
 • uczniowie mają zapewnioną opiekę pedagogiczną

Close Menu