Tradycją Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego jest pierwszolistopadowa wizyta na łazowskim cmentarzu wojennym żołnierzy austriackich i niemieckich z okresu I wojny światowej. Jest to obelisk z krzyżami upamiętniającymi miejsce, gdzie w okresie międzywojennym odbywały się manifestacje. Położony jest w lesie, w pobliżu osiedla Polesie.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, uczniowie klas mundurowych, wraz z opiekunami odwiedzili mogiłę – uporządkowali miejsce, złożyli kwiaty i zapalili znicz.

Poległym… Cześć pamięci!

 

Samorząd Uczniowski

===========================

Na rok szkolny 2018/2019 na swych reprezentantów młodzież wybrała:

przewodnicząca: Patrycja Winkler z klasy 3C

zastępca: Kamil Kocel z klasy 3D

Gratulujemy i życzymy sukcesów!!!

Opiekunowie SU: mgr Jolanta Czaja, mgr Agnieszka Rejewska


Samorząd Uczniowski to wszyscy uczniowie Gostka.

W grupie siła, więc razem możemy zdziałać wiele dobrego,

możemy uczyć się demokracji,

realizować swoje pomysły i pracować w grupie. Każdy z nas ma

wielki potencjał, różnorodne zdolności, talenty i zainteresowania,

trzeba tylko chcieć je wykorzystać.

Corocznie, w październiku, organizujemy uroczysty apel z okazji Dnia

Komisji Edukacji Narodowej – jest to krótki humorystyczny występ

w wykonaniu naszych szkolnych ‚aktorów’.

Są też kwiaty i słodkości dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Dziękujemy Im za cierpliwość i wyrozumiałość, którą czasem wystawiamy

na próbę, za okazywane serce, za wsparcie i trud wkładany w kształtowanie

nas na dobrych i mądrych ludzi.

W tych podziękowaniach jest jakaś nadprzyrodzona moc,

bo nadal są aktualne…

I wciąż prosimy o więcej wyrozumiałości!!!

 

Powinieneś wiedzieć, że…

Samorząd Uczniowski jest reprezentantem wszystkich uczniów.

Jest organizacją, która ściśle współpracuje z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły opracowując między innymi ważne dla życia szkoły i uczniów dokumenty. 

 

Czym się zajmuje Samorząd Uczniowski?

 

 • Samorząd szkolny reprezentuje całą społeczność uczniowską. 

 • odpowiedzialny jest za organizowanie imprez szkolnych 

 • współpracuje z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły 

 • ściśle współpracuje z samorządami klasowymi 

U p r a w n i e n i a S a m o r z ą d u 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozdział 4 – Społeczne organy w systemie oświaty, art. 55.

 

 • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.

 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 

– prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

– prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

– prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

– prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

– prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

Z a d a n i a s a m o r z ą d u

 

Przewodniczący:

 • Zna cele i zadania samorządu

 • mobilizuje uczniów do wysiłku i pracy

 • prowadzi zebrania

 • rozdziela zadania

 • współpracuje z dyrektorem i opiekunem Samorządu

Zastępca:

 • Jest doradcą i współpracownikiem przewodniczącego

 • pełni role przewodniczącego w czasie jego nieobecności

 • stoi na czele ważnych komisji

 • pomaga przewodniczącemu

 

C e l e S a m o r z ą d u U c z n i o w s k i e g o

 

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów

 1. Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

 1. Organizowanie imprez szkolnych.

 1. Współdziałanie z władzami szkoły, mające na celu zapewnienie uczniom należytych warunków nauki.

 1. Przedstawianie nauczycielom i władzom szkoły opinii oraz potrzeb uczniowskich.

 1. Organizowanie wypoczynku i rozrywki (zawody sportowe, wycieczki, święta uczniowskie).

 1. Informowanie społeczności szkoły o podjętych działaniach i akcjach.

 1. Organizowanie imprez i prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.

 1. Udział w akcjach szkolnych i środowiskowych.

 1. Troska o sprzęt i mienie społeczne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz szkoły, klasy i środowiska.

 1. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go przez opiekuna Samorządu dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej.

 1. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 1. Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

 1. Mediacja przez rozstrzyganiu konfliktów dotyczących społeczności szkoły

 

 

 

 


 

Szkolne Walentynki

W szkole młodzieżowej, gdzie sfera życia uczuciowego jest bardzo ważna, taki dzień, jak Walentynki nie może przeminąć niezauważone.

 

Tym razem w przygotowania ochoczo włączyła się ‚piękna’ część Samorządu Uczniowskiego – dziewczęta przygotowały serca do udekorowania korytarzy szkolnych, zawiesiły balony, namalowały dekoracje na gazetkę i przygotowały kartki walentynkowe do wykorzystania w Poczcie Walentynkowej. Aby podkreślić rangę dnia przygotowały i pięknie udekorowały Kiermasz…. oczywiście Walentynkowy!

Upiekły ciasta, zakupiły słodycze i z nich przygotowały małe prezenciki.

Zadbały o gorącą czekoladę, którą kochają wszyscy.

Miłym zaskoczeniem był fakt, że już po godzinie zabrakło kartek z życzeniami i trzeba było szybko ratować sytuację i ‚doprodukować’ kolejne.

Wręczanie Walentynkowych kartek przyniosło wiele uśmiechów i skrywanego zadowolenia. Jak co rok… 

 

Close Menu