REKRUTACJA 2019/2020
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH
 
Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły (tylko jeśli jest to szkoła pierwszego wyboru) w określonym terminie następujące dokumenty:
 
 • WNIOSEK– wydrukowany z systemu rekrutacji elektronicznej i podpisany przez kandydata i opiekunów prawnych
(od 13 maja 2019 do 21 czerwca 2019)
 • ORYGINAŁ LUB KOPIA ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY
 (od 21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019)
 • ORYGINAŁ LUB KOPIA ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU
(od 21 czerwca 2019 do 25 czerwca 2019)
 • ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU – tylko w przypadku technikum
(od 16 lipca 2019 do 24 lipca 2019)
 • ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY – w przypadku zakwalifikowania się do szkoły
 (do 24 lipca 2019 – jeżeli nie złożono wcześniej)
 • ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU– w przypadku zakwalifikowania się do szkoły
 (do 24 lipca 2019 – jeżeli nie złożono wcześniej)
 • INNE DOKUMENTY POŚWIADCZAJĄCE DODATKOWE KRYTERIA PIERWSZEŃSTWA PRZY REKRUTACJI
(od 13 maja 2019 do 25 czerwca 2019)
Nieprzekazanie dokumentów ujętych w punktach 1- 6 w ustalonych terminach jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole.
Nieprzekazanie dokumentów ujętych w punkcie 7 w ustalonych terminach jest jednoznaczne z nieuwzględnieniem odpowiednich kryteriów przy rekrutacji.
DOKUMENTY SKŁADANE W PROCESIE REKRUTACJI.
 1. Wniosek wydrukowany z systemu rekrutacji zawierający:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata
  • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
  • adres miejsca zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)  i kandydata
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
  • wskazanie kolejności wybranych oddziałów i szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
 2. Świadectwo ukończenia szkoły – podstawowej lub gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu – gimnazjalnego lub ósmoklasisty.
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – tylko w przypadku kandydatów do technikum.
 5. Inne dokumenty jeżeli dotyczą danej osoby:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
 
FORMY SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:
 • kopie potwierdzone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył za zgodność z oryginałem: świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu do 25 czerwca 2019, oraz koniecznie oryginały do 24 lipca 2019.
 • oświadczenie rodzica o  wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721, z późn zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub ponadpodstawowych, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
Close Menu