REGULAMIN REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (PO GIMNAZJUM)
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. ROMANA GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH
REKRUTACJA ODBYWA SIĘ PRZEZ SYSTEM NABORU ELEKTRONICZNEGO
ODDZIELNIE DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEI I PO GIMNAZJUM
PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ:      https://slaskie.edu.com.pl
 
 • Rekrutacja odbywa się przez stronę internetową https://slaskie.edu.com.pl oddzielnie dla kandydatów po szkole podstawowej i po gimnazjum.
 • Należy zalogować się do systemu, założyć konto, podać odpowiednie dane, zapamiętać nazwę konta i hasło, aby cały czas korzystać z możliwości przekazywania informacji w obie strony.
 • Na koncie wybieramy szkołę i klasę do której chcemy się dostać – każdy kandydat może wybrać maksymalnie 3 szkoły, ale w każdej szkole może wybrać wszystkie oferowane klasy. Kolejność klas i szkół powinna odpowiadać preferencjom kandydata.
 • Szkoła pierwszego wyboru znajdująca się na pierwszym miejscu preferencji kandydata zajmuje się całą obsługą kandydata i jego danych niezależnie od tego do której szkoły kandydata przydzieli ostatecznie system.
 • Kandydat po wypełnieniu informacji, po wybraniu opcji dotyczących kryteriów przyjęcia do szkoły i po wybraniu preferencji drukuje z sytemu wniosek, który podpisują oboje rodzice lub opiekunowie prawni. Jeżeli ktoś ma jednego opiekuna prawnego to wniosek podpisuje ten jeden opiekun. Razem z wnioskiem należy dostarczyć dokumenty poświadczające spełnienie innych kryteriów o ile dotyczą danego kandydata:
 
 • wielodzietność rodziny kandydata; (3 i więcej dzieci)
  • oświadczenie rodzica o  wielodzietności rodziny kandydata zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 
 • niepełnosprawność kandydata;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica albo akt zgonu rodzica w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, zaopatrzone klauzulą „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., nr 127, poz. 721, z późn zm.), w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 
 
 
 • Kandydat do szkoły dostarcza odpowiednie dokumenty tylko do szkoły pierwszego wyboru. Nie ma potrzeby dostarczania dokumentów do innych wybranych w systemie szkół. Potrzebne informacje wprowadza i weryfikuje do wspólnego systemu szkoła pierwszego wyboru. Tylko w przypadku zakwalifikowania kandydata do innej szkoły – do tej innej szkoły kandydat dostarcza jako potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły do której został zakwalifikowany oryginał świadectwa ukończenia szkoły, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów i zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia praktycznej nauki zawodu jeżeli jest to technikum.
 • W szkole pierwszego wyboru po złożeniu wniosku z odpowiednimi dokumentami kandydat otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.
 • Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły kandydat dostarcza świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminów oraz jeżeli dotyczy:
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, wydane przez właściwego kuratora oświaty, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica,
 
 • 16 lipca 2019 r. – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Kandydaci zakwalifikowani do liceum potwierdzają wolę nauki w szkole przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych. (o ile nie dostarczyli tych dokumentów wcześniej)
 • Kandydaci zakwalifikowani do technikum potwierdzają wolę nauki w szkole przez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz dodatkowo odbierają skierowanie na badania lekarskie i dostarczają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. (o ile nie dostarczyli tych dokumentów wcześniej)
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
 
 • Dostarczenie odpowiednich dokumentów w wymaganym terminie jest warunkiem koniecznym do przyjęcia do szkoły.
 • 25 lipca 2019 r. – podanie listy przyjętych i nieprzyjętych.
 • Osoby przyjęte stają się uczniami szkoły i zgłaszają się na rozpoczęcie nauki 2 września 2019 r.
 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
TERMINARZ REKRUTACJI.
Lp.
ETAP  – CZYNNOŚĆ.
TERMIN.
1)      
Złożenie wniosku do szkoły wraz z dokumentami.
(Zarejestrowanie się w systemie na stronie:  https://slaskie.edu.com.pl)
(Wypełnienie informacji, wygenerowanie i wydrukowanie wniosku z systemu)
(Podpisanie wniosku przez rodziców lub opiekunów prawnych i dostarczenie ich do naszej szkoły wraz z innymi dokumentami potwierdzającymi kryteria przyjęcia dotyczące Ciebie, jeżeli jest to szkoła Twojego pierwszego wyboru)
 
13 maj 2019 – 21 czerwiec 2019
2)      
Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty.
21 czerwiec 2019 – 25 czerwiec 2019
3)      
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
14 lipiec 2019
4)      
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych.
 
16 lipiec 2019
5)      
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do technikum- odbierasz skierowanie.
16 lipiec 2019 – 18 lipiec 2019
6)      
Potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.  W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe kandydat dołącza wymagane dokumenty – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 
16 lipiec 2019 – 24 lipiec 2019
7)      
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.
25 lipiec 2019
8)      
Rekrutacja uzupełniająca
26 lipiec 2019 – 30 sierpień 2019
 
DOKUMENTY SKŁADANE W PROCESIE REKRUTACJI.
 1. Wniosek wydrukowany z systemu rekrutacji zawierający:
  • imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata
  • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
  • adres miejsca zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)  i kandydata
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców (prawnych opiekunów) kandydata
  • wskazanie kolejności wybranych oddziałów i szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych
 2. Świadectwo ukończenia szkoły – gimnazjum.
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – tylko w przypadku kandydatów do technikum.
 5. Inne dokumenty jeżeli dotyczą danej osoby:
  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzica lub rodziców kandydata
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację albo akt zgonu rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
 
KRYTERIA DECYDUJĄCE O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY.
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach decydują w pierwszej kolejności:
 • wyniki egzaminu gimnazjalnego
 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem
 • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:
 1. a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132, który to upoważnia do przyjęcia w pierwszej kolejności
 2. b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
            W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
W trzeciej kolejności o przyjęciu kandydata do klasy pierwszej w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach decydują:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość.
ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW.
 • W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły za oceny wyrażone w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 • W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:
 • języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2.
 • Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – przyznaje się 7 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium:
  • 1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  • 2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,
   • a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   • c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  • 3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   • b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   • c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   • e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   • f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  • 4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,
   • a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   • b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   • c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   • d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   • e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   • f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  • 5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   • b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   • c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   • d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  • W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 • W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – przyznaje się 3 punkty.
 • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  • 1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   • a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   • b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   • c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   • d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   • e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  • 2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   • a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   • b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   • c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   • d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   • e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   • – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  • 3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
   • a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   • b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   • c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   • d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   • e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   • – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
  • 4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   • a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
   • b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
   • c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
   • d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
   • e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
  • W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
   • 1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
   • 2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
   • 3) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
   • 4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
   • 5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 
 
PODSTAWA PRAWNA:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668, 1010.)
 • U S T AWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, 2245.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245.)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (U. 2017 poz. 610)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (U. 2017 poz. 586)
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty OA-OR.110.1.23.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty OA-OR.110.1.24.2018 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 grudnia 2018 r.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty OA-OR.110.1.5.2019 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 stycznia 2019 r.
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty OA-OR.110.1.6.2019 Śląskiego Kuratora Oświaty z 28 stycznia 2019 r.
 • oraz załączniki do tych decyzji
 
Close Menu