Stypendium PKP Cargo Tabor

( na podstawie umowy o współpracy z dnia 18.09.2017r.) 

&3 

  1. O przyznanie stypendium może ubiegać się uczeń ostatniego roku kształcenia, który w poprzednim roku szkolnym:
  1. uzyskał średnią ogólną ocen minimalnych  na poziomie 3,2
  2. uzyskał średnią  ocen minimalnych  z przedmiotów zawodowych na poziomie 3,5
  3. nie uzyskał oceny dopuszczającej lub niedostatecznej z przedmiotów zawodowych
  4. uzyskał co najmniej poprawna ocenę z zachowania
  5. uzyskał rekomendację Szkoły
  6. posiada zdolność do wykonywania pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem kształcenia, potwierdzoną badaniem lekarskim, po otrzymaniu skierowania z Zakładu Spółki
  1. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny ( 10 miesięcy)
  2. Kwota przyznawanego stypendium – 500 zł miesięcznie – zgodnie z załącznikiem do umowy, dostępna w siedzibie szkoły.
Close Menu